Aukciono taisyklės

Aukciono taisyklių Priedas Nr. 1 – Paraiška dalyvauti Aukcione

Aukciono taisyklių Priedas Nr. 2 – Aukciono dalyvių registras

Aukciono taisyklių Priedas Nr. 3 – Aukciono dalyvio kortelė

Aukciono taisyklių Priedas Nr. 4 – Aukciono protokolas

Aukciono taisyklių Priedas Nr. 5 – Preliminarioji pirkimo – pardavimo sutartis
Preliminariosios pirkimo – pardavimo sutarties priedas Nuomos sutarties projektas yra laikomas konfidencialia Pardavėjo informacija – šio priedo projektas teikiamas vadovaujantis Aukciono taisyklių 10 punktu

Aukciono taisyklių Priedas Nr. 6 – Įsipareigojimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos

Aukciono taisyklių Priedas Nr. 7 – Aukciono dalyvių faktinis registras


Preliminariosios pirkimo – pardavimo sutarties priedo Aukciono objekto Nuomos sutarties esminės sąlygos:

Nuomos sutartis. Patalpų pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma su sąlyga, kad Aukciono objekto Pirkėjas (Nuomotojas) išnuomos Aukcione įsigytą turtą (Patalpas ir parkavimo vietas) Pardavėjui (Nuomininkui) Nuomos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

Nuomos galiojimas ir terminas. Nuomos sutartis sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui. Nuomininkas turi pirmenybės teisę atnaujinti Sutartį.

Nuomos mokestis. Už naudojimąsi Patalpomis Nuomininkas moka nustatyto dydžio Nuomos mokestį (pirmus ir likusius 12 nuomos mėnesius nustatomas skirtingas nuomos mokesčio dydis) bei komunalinių paslaugų mokesčius ir visam nuomos terminui apdraudžia Patalpas.

Patalpų naudojimas. Nuomininkas įsipareigoja visą nuomos terminą laikytis Patalpose Nuomininko vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, tinkamai valdyti bei prižiūrėti Patalpas, įrenginius, inžinerinius tinklus, savo sąskaita rūpintis Patalpų administravimu bei šalinti eksploatavimo metu atsiradusius gedimus ir pažeidimus.

Sutarties galiojimas ir nutraukimas. Sutartis galioja nuo iki Patalpų perdavimo vienos Šalies kitai Šaliai momento. Sutartis gali būti nutraukiama Nuomininko sprendimu, rašytiniu Šalių susitarimu arba kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitais Sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka.